Cộng Hòa Và Dân Chủ - Colin Quinn: Red State, Blue State Việt Sub (2019)Cộng Hòa Và Dân Chủ - Colin Quinn: Red State, Blue State Việt Sub (2019)