Trung Đoàn Xe Tăng Hoàng Gia - Tankies Tank Heroes Of World War Ii Việt Sub (2013)Trung Đoàn Xe Tăng Hoàng Gia - Tankies Tank Heroes Of World War Ii Việt Sub (2013)